Missie

NTC-Zürich De Oranje Koe geeft kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen in de regio Zürich.

Visie

De Oranje Koe streeft naar het continu optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van het functioneren van de organisatie. We richten ons naar de kerndoelen zoals die zijn geformuleerd voor onderwijs in de Nederlandse taal.

Om een goede aansluiting met het Nederlandse onderwijs te behouden, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

Achtergronden en uitgangspunten van het onderwijs

NTC-Zürich De Oranje Koe is een Stichting die in 2003 is opgericht met als doel het bevorderen van de Nederlandse Taal en Cultuur in de regio Zürich. We doen dit door het organiseren van lessen in de Nederlandse Taal en Cultuur voor kinderen in het primair en het voortgezet onderwijs. De lessen vinden plaats na afloop van de lessen op de diverse dagscholen. Het onderwijs op De Oranje Koe wordt bepaald door het specifieke karakter ervan. Het is een deel van het totale basis- of voortgezet onderwijs dat het kind wordt aangeboden. Voor de kinderen die onze school bezoeken is door de ouders veelal bewust gekozen voor het Nederlands als moedertaal en voor Nederland en België als landen waarmee speciale emotionele en culturele banden worden onderhouden. Ons onderwijs heeft daarom een belangrijke taak als centrum van de Nederlandse en Belgische taal en cultuur.

Klimaat van de school

De leerlingen die vanaf groep 3 les krijgen op onze school hebben allemaal een dag binnen het reguliere onderwijs achter de rug. Het is daarom belangrijk dat ze bij ons onderwijs kunnen volgen in een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Kwaliteitszorg

Wij voeren een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Dit kwaliteitsbeleid leggen we telkens voor een periode van vier jaar vast in ons schoolplan. We werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze school door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen vast te houden. Hierbij maken we onder andere gebruik van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op peil blijft en of er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; bijvoorbeeld of er genoeg materialen beschikbaar zijn voor interactief lesgeven en hoogbegaafden. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang met het leerstofaanbod van andere vakken, met de “reguliere scholen” en de vaardigheden daarbij. Verder zijn voor onze school de voorlichtingsbijeenkomsten en ouder-enquêtes en het door de stichting NOB opgestelde zelfevaluatie-instrument belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en te blijven evalueren.