NTC-Zürich De Oranje Koe vindt het belangrijk de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig te volgen.

We maken daarbij gebruik van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsing.

Methodegebonden toetsing is vooral een middel, om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem/haar bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen.

Vanaf groep 3 t/m 8 worden gedurende het schooljaar methode gebonden toetsen afgenomen van Taal in Beeld, Spelling, Grip op lezen en Nieuwsbegrip. Hiermee wordt het taal- en spellingniveau getoetst.

Bij methodeonafhankelijke toetsing ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode zijn bereikt. Daarvoor worden de genormeerde toetsen gebruikt uit het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben met name een signalerende functie.

Door de kleine omvang van de klassen kunnen de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig in de gaten gehouden worden. De lesmethode bevat uitvoerig toetsmateriaal, waarmee de leerkrachten de resultaten van elke leerling kunnen meten. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd.

De Oranje Koe kent twee toets zaterdagen waarop de methode-onafhankelijke toetsen van het CITO-Leerling-Volg-Systeem worden afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te volgen en de kwaliteit van ons onderwijs vast te stellen.

De uitkomsten van de toetsen worden opgenomen in een datasysteem. Leraren bekijken deze gegevens en gaan voor elke leerling na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt.

De school heeft van elke leerling een digitaal leerlingdossier waarin behalve de resultaten van toetsen en observaties ook gegevens worden opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten. Het leerling dossier is alleen toegankelijk voor de leerkracht en de directeur. Ouders kunnen altijd het leerlingdossier van hun kind inzien.

Als bij tussentijdse evaluaties, stagnaties of opvallende veranderingen worden geconstateerd,  kan nadere analyse plaatsvinden, een handelingsplan worden gemaakt en kunnen leerdoelen worden bijgesteld.

Wij vinden systematische toetsing en observatie van belang om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen.